NEETS -Prezentare proiect

”VIBE – VIitorul arata BIne!”

ID 154982

 

ASOCIȚIA GAL NAPARIS are în implementare proiectul „VIBE – Viitorul arata BIne!” în parteneriat cu ASCO GRUP SRL (Solicitant) și ASOCIAȚIA PRO UNESCO – P1.

PREZENTAREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului consta in dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă a cel putin 375 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Servicul Public de Ocupare cu rezidenta in Regiunea Sud Muntenia. Mecanismul propus de noi asigura realizarea obiectivului specific al programului si apelului datorita elementelor care-l compun si modalitatilor de interventie stabilite. Din mecanismul nostru fac parte: membri grupului tinta, activitatile /subactivitati, serviciile, intreprinderile infiintate. Totodata, dorim sa includem in mecanism si alte entitati interesate de îmbunătăţire a situaţiei tinerilor din categoria NEETs: AJOFM, AJPIS, facultati cu profil economic si social, furnizori publici si privati de servicii de ocupare / formare continua a adultilor, directii de asistenta sociala, primarii si mass media.

 

Principalele contributii si EFECTE POZITIVE pe care estimam sa le producem:

 1. a) Grup tinta: Creşterea ocuparii tinerilor NEETs si îmbunătăţim nivelul de competenţe, al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în Regiunea Sud Muntenia.
 2. b) Activitatile si subactivitatile: sunt principalele instrumente de interventie pentru atingerea rezultatelor si obiectivelor proiectului. Ele asigura valorificarea superioara a resurselor umane, materiale si financiare;
 3. c) Serviciile: sunt un alt mijloc de atingere al obiectivelor si reprezinta cadru unitar de relationare al expertilor cu membrii grupului tinta pentru cunoasterea si acoperirea nevoilor de informare, formare, mediere, consiliere, consultanta, sprijin individualizat pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii etc.
 4. d) Entitatile interesate de imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs: sunt piloni de sustinere ai actiunilor proiectului datorita rolului pe care–l au de transfer de informatii si comunicare la nivelul comunitatilor in care se implementeaza proiectul. Interesul lor este in relatie directa cu specificul Axei 1, deoarece unii formeaza specialisti pentru îmbunătăţirea situaţiei tinerilor NEETs şi facilitează tranziţia către piaţa muncii a acestora, altii administreaza comunitatile si majoritatea au atributii si responsabilitati in indeplinirea indicatorilor de tara referitori la educaţie, formare, ocupare (inclusiv antreprenoriat). Un loc aparte revine mass media in calitatea ei de vector de promovare a proiectului si a rezultatelor obinute prin proiect.

 

SCOPUL proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, precum si combaterea problemelor cu care acestia se confrunta in momentul in care doresc sa ocupe un loc de munca, respectiv:

– Nivelul scazut de educatie si pregatire profesionala a tinerilor NEETs la momentul tranzitiei catre piata muncii;

– Lipsa resurselor materiale/posibilitatilor financiare pentru finalizarea studiilor obligatorii;

– Neconcordanta dintre calificarile profesionale/experienta tinerilor NEETs si cerintele angajatorilor;

– Dezvoltarea insuficienta a culturii muncii in randul tinerilor si lipsa competentelor acestora privind identificarea si ocuparea unui loc de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1– Cresterea nivelului de informare si promovare in randul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect si indrumarea acestora spre SPO in vederea participarii la formare continua si consolidarea unei cariere, prin informarea, identificarea si selectia in primele 12 luni, a cel putin 375 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Servicul Public de Ocupare cu rezidenta in Regiunea Sud Muntenia, din care 40 persoane vor fi de etnie roma (10,67%) si 100 persoane vor fi din zona rurala (26,67%). Informatia redusa este unul dintre principalii factori ai participarii reduse la formare, astfel inca urmatorul obiectiv urmareste sa contribuie direct la cresterea participarii tinerilor NEETs la formare si ocupare prin familiarizarea acestora cu beneficiile formarii si crearii unei cariere de succes. Este importantă atragerea a cât mai multor tineri, prin urmare ne propunem ca cel puţin 300 persoane să fie sub 25 ani (peste 80% din Grupul ţintă), dintre care 89 şomeri de lungă durată şi 57 persoane să fie prinse într-o formă de educaţie la 6 luni de la finalizare.

OS2 – Sprijinirea participarii la programele de formare profesionala si calificarii a cel putin 278 tineri NEETs cu varsta intre 16 – 29 ani, prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare). Programele se adreseaza tinerilor NEETs din grupul tinta cu nivel de ocupabilitate B, C si D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”.

OS3 – Stimularea ocuparii fortei de munca pentru 375 tinerii NEETs din grupul tinta care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “usor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe o perioada de 18 luni, organizate si desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

OS4 – Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “usor ocupabil” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesionala in competente antreprenoriale si consiliere/consultanta/mentorat pentru 97 tineri NEETs si acordarea de subventii sub forma de micro-granturi pentru 9 tineri NEETs) pentru infiintarea de noi afaceri.

 

GRUPUL TINTA (GT) AL PROIECTULUI este alcatuit din 375 tineri NEETs cu varsta intre 16 – 29 ani din regiunea Sud Muntenia inregistrati la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Nevoile GT au fost identificate prin elaborarea unei analize individuale,solicitarea datelor la ANOFM, datele fiind coroborate cu informatile oferite de Planul de Dezvoltare a Reg 2014 – 2020, Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret 2017-2020, Strategia nationala pt Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020, datele statistice INS,Eurostat si Banca Mondiala. Aceste informatii au creat o imagine unitara a peisajului regional, evidentiind problemele GT si astfel s- au putut decide eficacitatea/viabilitatea solutiilor propuse. GT se va selecta si inregistra prin metode precum: informare, evenimente, AJOFM/SPO, social media. Centru Roman de Politici Europene a identificat in anul 2019 ca principale bariere si dificultati ale tinerilor NEETs de etnie roma în continuarea educatiei si ocuparii, conform studiului “Accesul tinerilor NEET din grupurile vulnerabile la masurile programului Garantia pentru Tineret în România. Unde suntem si cum continuam”, urmatoarele: Educatie si nivel scazut de scolarizare, Sustinere limitata pentru continuarea studiilor sau accesarea pietei muncii, Saracie si lipsa de resurse financiare pentru continuare studiilor, Lipsa interesului de a se angaja (lipsa unei culturi a muncii) si mobilitatea scazuta pentru munca, Existenta unor forme de discriminare, Acces limitat la informatii si oportunitati de angajare. Conform proiectului INTESPO implementat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (www.proiectintespo.ro) cele mai importante cauze ale problemelor tinerilor pe piata fortei de munca si în sistemul de educatie sunt:

 1. Rata scazuta de ocupare la nivel national – ceea ce conduce la o concurenta ridicata pe piata fortei de munca ce afecteaza tinerii care au experienta si pregatire mai scazute decât persoanele mai în vârsta;
 2. Ponderea mare a agriculturii în economie, care genereaza un numar mare de persoane ocupate în activitati cu valoare adaugata mica sau de persoane active, inclusiv tineri, dar fara loc de munca;
 3. Efectul crizei financiare asupra economiei prin desfiintarea unor locuri de munca, sau limitarea si încetinirea ratei de creare a noi locuri de munca, cu consecinte directe în blocarea intrarii tinerilor pe piata muncii si iesirea de pe piata muncii a persoanelor cu o pozitie vulnerabila;
 4. Disponibilitatea redusa a companiilor de a investi în dezvoltarea competentelor angajatilor;
 5. Mobilitatea redusa a fortei de munca intra si inter-regionala;
 6. Rata scazuta de absolvire la examenul de bacalaureat;
 7. Gradul scazut de acces la învatamânt tertiar (universitate sau ÎPV) – doar 19% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 19-23 ani din zonele rurale participa la învatamântul tertiar, în comparatie cu 43,8%, din mediul urban. Aproximativ 45% din numarul total al tinerilor provin din mediul rural, dar doar 25% din numarul total de studenti provin din rural;
 8. Desfiintarea începând din 2009 a scolilor de arte si meserii care a afectat accesul la educatie al tinerilor din mediul rural, în conditiile în care reteaua scolilor ÎPT din ciclul secundar superior este dezvoltata doar în mediul urban. Cu toate acestea scolile de arta si meserii din mediul rural nu ar fi o solutie viabila si eficienta pe termen lung, întrucât eficienta utilizarii resurselor este mai scazuta decât în cazul dezvoltarii centrelor de formare din mediul urban (centre regionale de formare profesionala);
 9. Slaba corelare, în multe situatii, a sistemului de educatie si formare cu nevoile pietei muncii si cu cererea reala de competente (care nu sunt formulate concret si pe termen mediu si lung) conduc la rate reduse de insertie a absolventilor pe piata muncii si la o capacitate redusa a sistemului de educatie si formare profesionala de a furniza competentele necesare unei dezvoltari economice sustenabile;
 10. Ucenicia care s-a dovedit mai putin atractiva pentru companiile din România, atât din cauza cadrului normativ inadecvat, a fondurilor insuficiente, cât si a lipsei masurilor de încurajare a acestor Astfel, avand in vedere cele de mai sus, putem concluziona faptul ca PRINCIPALELE NEVOI ale grupului tinta vizat de prezentul proiect sunt urmatoarele: – Nivel scazut de educatie/formare al tinerilor NEETs la momentul tranzitiei catre piata muncii, – Lipsa resurselor materiale/posibilitatilor financiare pentru finalizarea studiilor obligatorii si/sau urmarii de programe de formare profesionala continua, – Preponderenta in randul tinerilor NEETs a grupurilor vulnerabile (etnici romi, persoane cu domiciliul in med rural, tineri fara studii), – Preponderenta in randul tinerilor NEETs a tinerilor NEETs de nivel C si D (93%), – Neconcordanta dintre studiile tinerilor NEETs si cerintele angajatorilor, – Oferta limitata de locuri de munca pentru tineri, atat din punct de vedere al pregatirii, experientei profesionale si distributiei geografice, – Dezvoltarea insuficienta a culturii muncii in randul tinerilor si lipsa competentelor acestora privind identificare si ocuparea unui loc de munca.

Tinerii NEETs someri inregistrati la AJOFM/AMOFM beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, care includ obligatoriu si profilarea acestora, realizata de catre SPO (Serviciul Public de Ocupare), in urma careia tinerii NEETs sunt incadrati in una din urmatoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii:

 • Nivelul A – „usor ocupabil”
 • Nivelul B – „mediu ocupabil”
 • Nivelul C – „greu ocupabil” •

Nivelul D – „foarte greu ocupabil”.

In functie de incadrarea in nivelul de ocupabilitate, tinerii NEETs vor fi informati de catre AJOFM/AMOFM cu privire la pachetul de masuri de care pot beneficia in vederea ocuparii unui loc de munca. Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria raspundere a persoanei din grupul tinta sau a persoanelor / institutiilor abilitate si/sau prin atasarea de documente doveditoare.

Pentru a fi eligibil in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani,
 • sa fie inregistrat si profilat de SPO,
 • sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare vizata de proiect

DIMENSIUNEA GRUPULUI TINTA

Grup tinta total:

 • persoane identificate si recrutate=375
 • persoane din categoria A=minim 97 persoane
 • persoane din categoria B=minim 164 persoane
 • persoane din categorile C si D=minim 114 persoane
 • Nr persoane sub 25 ani = minim 300 persoane
 • Nr someri de lunga durata sub 25 ani = minim 89 persoane
 • dosare de candidatura complete primite = minim 375
 • de persoane din grupul tinta selectate pentru activitatea A2.1=minim 278
 • de persoane din grupul tinta selectate la programul de formare antreprenoriala=minim 97

PROVENIENTA GRUPULUI TINTA

Proiectul se implementeaza in regiunea mai putin dezvoltata: Sud Muntenia

 

Activitatea de Informare a Grupului Tinta

În vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nici o formă de educaţie sau formare, va fi demarata o campanie de informare si constientizare. În cadrul campaniei se va promova independenta economica a femeilor (inclusiv prin antreprenoriat si ocupare pe cont propriu); remuneratia egala pentru femei si barbati; acesul egal pentru femei si barbati etc.

Aceasta campanie faciliteaza integrarea socioeconomica, interventiile fiind orientate catre promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii acesteia.

 • În cadrul acestei campanii de informare şi promovare urmează să fie identificate două categorii de persoane: persoane cu vârsta între 16 şi 29 de ani, care nu urmează nici o formă de educaţie sau formare şi care nu sunt ocupate pe piaţa muncii, care sunt înregistrate şi profilate de către SPO si care pot fi selectate şi integrate în grupul ţintă al proiectului;
 • persoane cu vârsta între 16 şi 29 de ani, care nu urmează nici o formă de educaţie sau formare şi care nu sunt ocupate pe piaţa muncii ce nu sunt înregistrate şi profilate de către SPO. Aceste persoane vor fi direcţionate către SPO în vederea înregistrării şi profilării în conformitate cu normele legale în vigoare, ulterior putând fi selectate şi înregistrate în grupul ţintă.

De aceasta campanie este responsabil Expert informare si comunicare (P2) care va fi implicat direct în aceasta activitate cu sprijinul Expertilor de Grup Tinta, al Coordonatorului GT (S), al Coordonatorilor celor 2 parteneri şi sub supervizarea Managerului de Proiect.

Expertii implicati in activitate vor elabora materiale si vor furniza informatii referitoare la serviciile de profilare de care beneficiaza ca urmare a inregistrarii la SPO, servicii de informare şi consiliere, prin care li se comunică oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte educaţia, formarea, ocuparea pe piaţa muncii, precum si beneficiile pe care le vor avea prin inscrierea in Grupul tinta al proiectului, in functie de categoria in care ii va profila SPO (formare profesionala, mediere pe piaţa muncii, sprijinirea antreprenoriatului prin consiliere, formare si subventionarea unor mici afaceri).

Campania se va desfasura pe mai multe componente:

 • Dezvoltare de parteneriate in vederea promovarii proiectului si postarii de anunturi / flyere la sediul diferitilor actori institutionali relevanti, autoritati locale, etc.
 • evenimente: vor fi organizate 7 EVENIMENTE DE INFORMARE (câte unul în fiecare judeţ din regiune), cu aproximativ 60 participanti/ eveniment, la care vor fi invitati reprezentanţi ai AJOFM cu care se va semna acord cadru ulterior contractării, potentiali membrii grup tinta, precum si actori relevanti in sprijinirea identificarii grupului tinta (administratii publice locale, reprezentanti ai scolilor/ liceelor, alte institutii relevante, angajatori din zona). Vor fi elaborate materiale promoţionale care vor respecta identitatea vizuala a POCU, prin intermediul carora sa fie prezentate modalitatea de înscriere la SPO, avantajele participarii la proiect etc. Kit-urile de informare care vor cuprinde 1 rucsac personalizat, 1 agenda, 1 pix, 1 usb, 1 caiet/block-notes, o mapa A4, o brosura informare A4, personalizate, vor fi diseminate in cadrul evenimentelor pentru atragerea cat mai multor persoane din GT vizat de proiect. Evenimentele se vor desfasura in spatii dotate cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, iar acestora li se va oferi tot sprijinul necesar. La evenimente, expertii vor oferi toate informatiile si avantajele oferite de inregistrarea la SPO precum si informatii referitoare la organziarea si derularea activitatilor proiectului si valoarea adaugata a acestuia, inclusiv contributia Uniunii Europene. In cadrul prezentarilor vor fi abordate si subiecte din sfera temelor secundare (Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Inovare sociala, Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC, Nediscriminarea) si a temelor orizontale (dezv durabila, egalitate de sanse, non-discriminare, utilizarea TIC si contributia la dezv de competente digitale). Vor fi asigurate coffee break si platouri cu antreuri calde pentru toate persoanele prezente.
 • social-media: prin intermediul site-urilor de socializare Facebook, Instagram, Twitter etc. Va fi realizata o pagina pe Facebook unde se vor publica informatii relevante pentru GT, anunta calendarul evenimentelor, oferi linkuri spre alte informatii relevante pentru beneficiari.

Resurse umane implicate in cadrul activitatii

De aceasta campanie vor fi responsabili Expertii informare si comunicare care vor fi implicati direct în aceasta activitate cu sprijinul Expertilor de recrutare GT, al Coordonatorilor P1, P2 si sub supervizarea Managerului de proiect.

 

Rezultate previzionate

1 Plan de comunicare

1 metodologie de organizare evenimente

7 evenimente de informare si promovare în vederea identificarii grupului tinta, incluzand si aspecte legate de nediscriminare, egalitate de sanse, aprox 60 participanti/eveniment.

Prezentele rezultate reprezinta beneficii reale pentru grupul tinta vizat, fiind corelate cu activitatile in principal cu obiectivul specific OS1 al proiectului. Fiind avuta în vedere informarea corecta si facila cu privire la activitatile proiectului, publicul tinta va avea acces la materiale informative coerente din punct de vedere al identitatii vizuale, iar evenimentele vor avea un rol important in informarea GT cu privire la activitatile proiectului. Aceste rezultate vor contribui la indeplinirea obiectivului specific 1 si la atingerea indicatorului.

Materialele de informare – toate materialele de informare, respectiv flyere, afise, banner/ rollup, pagina de facebook, sectiunele website personalizate pentru proiect dezvoltate in cadrul siteului fiecarui partener, vor  prezenta

 • modalitatea de înscriere la SPO,
 • avantajele participarii la activitatile derulate in cadrul proiectului in regiunea Sud-Muntenia.

 

Canale de comunicare

Informarea potentialilor beneficiari grup tinta presupune deplasari in teren in regiunea Sud-Muntenia pentru:

 • identificarea persoanelor din grupul tinta,
 • informarea acestora cu privire la activitatile desfasurate in proiect,
 • selectarea participantilor pt participarea la activitatile desfasurate in cadrul proiectului

 

In completarea activitatilor de teren vor fi utilizate mijloacele online de informare a publicului

tinta. Printre acestea enumeram:

 • paginile web ale partenerilor din proiect,
 • pagina de facebook a proiectului,
 • adresa de e-mail a proiectului si ale partenerilor, etc.

 

 

Rezultatele asteptate ale campaniei de informare

Identificarea grupului tinta, in vederea recrutarii, pentru participarea la activitatile planificate in cadrul proiectului.